Blog

Dlaczego należy dokarmiać ptaki? Why should we feed the birds?

Spraw by dokarmianie ułatwiło ptakom w Twojej okolicy przetrwanie ciężkich warunków zimowych – niskiej temperatury i opadów. Lot aktywny wymaga wiele energii, a równocześnie nie pozwala na gromadzenie wewnątrz ciała znacznych zapasów (niekorzystny wzrost ciężaru). Dlatego dla ptaków, zwłaszcza tych małych, szczególnie ważne jest regularne i wystarczająco obfite odżywianie. Zimą dni są krótkie i ptaki mają mniej czasu na zdobycie pokarmu wystarczającego do przetrwania długiej i zimnej nocy. Zimą ptaki mają ograniczony dostęp do innych źródeł pokarmu wskutek zalegania pokrywy śnieżnej. Człowiek silnie wpływa na środowisko, w znacznym stopniu ograniczając naturalną bazę pokarmową, a dokarmianie zwierząt może nieco złagodzić skutki tych niekorzystnych zmian. Dokarmiając ptaki  zbliżysz się do nich, nauczysz się wrażliwości, pobudzisz swoje zainteresowanie ekologią, a także zyskasz poczucie, że robisz coś dobrego. Pomogą Ci w tym nasze produkty np. zestaw z karmą Classic. 

~

Why should we feed the birds?
Feeding the birds makes it easier for the birds to survive the heavy one’s winter conditions – low temperature and rainfall. Active flight requires a lot of energy and at the same time it doesn’t allows to accumulate inside the body inventory (unfavorable increase in weight). Therefore, for birds, especially the small ones, very important there is regular and wholesome food. In winter, the days are short, and the birds have less time to spend getting enough food for survival long and cold night. In winter, birds have limited access to other sources of food due to the residual snow cover. Man has a strong influence on the environment, to a considerable extent to a degree limiting the natural food base, so feeding the animals may alleviate the effects somewhat these unfavorable changes.  By feeding birds, a person approaches them, learns stimulates your interest and sensitizes you to nature and gains the feeling that he is doing something good.