NASZE GOSPODARSTWO

Specjalizujemy się w uprawach zbóż, produkcji i sprzedaży wysokiej jakości karm dla ptaków. W naszym gospodarstwie rolnym zastosowanie mają najnowocześniejsze maszyny i urządzenia do uprawy, siewu i zbioru, dzięki którym zwiększamy wydajność i jakość wyprodukowanych płodów rolnych.
Nasze zboża magazynujemy w kontrolowanych warunkach w dedykowanych silosach zintegrowanych z suszarnią najnowszej generacji. Ponieważ produkujemy lokalnie na miejscu głównie z naszych własnych upraw, przez cały rok jesteśmy w stanie zaoferować szeroką gamę mieszanek zbóż i nasion wysokiej jakości. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w produkcji nasion- od 2003 roku nasze przedsiębiorstwo CH-U „BUGAJ” specjalizuje się w uprawach i procesach przygotowania materiałów siewnych. Nasze uprawy realizowane są na własnym ponad 500 hektarowym gospodarstwie rolnym. W przypadku, gdzie nie uprawiamy określonych nasion, staramy się jak najlepiej pozyskiwać lokalne produkty od zaufanych dostawców które podlegają 100% kontroli wejściowej dokonywanej przez nasze wewnętrzne laboratorium.

OUR FARM

We specialize in the cultivation of cereals, production and sale of high-quality bird feed. Our farm uses the most modern machines and devices for cultivation, sowing and harvesting, thanks to which we increase the efficiency and quality of produced agricultural crops. We store our grains under controlled conditions in dedicated silos integrated with the latest generation dryer. As we mainly produce from our own crops, we are able to offer a wide range of high quality grain mixtures and seeds all year round. We have many years of experience in the production of seeds – since 2003 our company CH-U „BUGAJ” specializes in the cultivation and preparation of seeds. Our crops are grown on our own farm of over 500 hectares. In case that we are not growing certain seeds, we try our best to source local products from trusted suppliers that are subject to 100% input control by our in-house laboratory.

Unser Getreidehof

Wir spezialisieren uns in Getreidebau, wie auch in Produktion und Vertrieb hoher Qualität von Vogelfutter. In unserem Landwirtschaftlichen Betrieb warden die modernsten Maschinen und Gerate fur den Anbau von Aussaat angewendet. Dank diesen Instrumenten steigert die Effizienz und Qualität von den hergestellten Landwirtschaftlichen Produkten.

Wir lagern unserer Getreide unter kontrollierten Bedingungen in speziellen Silos verbunden mit einem angepassten Trockenraum der neusten Generation. Wir produzieren vor Ort,hauptsächlich aus unserem Getreide,deshalb sind wir in der Lage Ihnen während des ganzes Jahres eine große Auswahl anzubieten. Wir besitzen langjährige Erfahrung in der Produktion von Saatgut.

Unser Unternehmen CH-U „BUGAJ” spezialisiert sich auf den Anbau und die Aufbereitung von Saatgut seit 2003.

Unsere Ernte warden auf unserem eigenen Großbetrieb von über 500 Hektar durchgeführt. Im Fall wo wir kein bestimmtes Saatgut erzeugen können, versuchen wir unser Bestes, lokale Produkte von vertrauenswürdigen Lieferanten zu beziehen, deren Beitrag zu 100% von unserem hauseigenen Labor kontrolliert wird

NASZE SUROWCE

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroki wybór nasion, karmników, produktów zbożowo-tłuszczowych w postaci kul, przysmaków, kokosów nadziewanych oraz smakowych bloków tłuszczowych.
Ponieważ jesteśmy żywo zainteresowani dobrostanem ptaków  to mamy świadomość odpowiedzialności za ich zdrowie. Specjalnie dla  skrzydlatych przyjaciół nasze nasiona produkowane są z dbałością o to, aby były w pełni bezpieczne. Nasza produkcja realizowana jest na jednej z największych i najnowocześniejszych linii przyjęcia i czyszczenia w Polsce. Urządzenia zamontowane w linii należą do najbardziej zaawansowanych na świecie. Nasza suszarnia zbóż jest w stanie pracować z wydajnością do 1000 ton na dobę.
Dążąc do wyprzedzenia konkurencji inwestujemy w nowe technologie oraz wdrażamy projekty udoskonalania naszych procesów i produktów.

 

HOW WE PRODUCE

Our offer includes a wide selection of seeds, feeders, cereal-fat products in the form of balls, delicacies, stuffed coconuts and flavored fat blocks.

Since we are keenly interested in the welfare of birds, we are aware of the responsibility for their health. Especially for winged friends, our seeds are produced with care to be completely safe. Our production is carried out on one of the largest and most modern reception and cleaning lines in Poland. The devices installed in the line are among the most advanced in the world. Our grain dryer is able to work with a capacity of up to 1000 tons per day.

Aiming to stay ahead of the competition, we invest in new technologies and implement projects to improve our processes and products.

Unsere Rohstoffe

In unserem Angebot finden Sie eine große Auswahl an Saaten, Vogelhäuschen,  Getreide Fettprodukte in Form von Kugeln, Delikatessen, gefüllten Kokosnüssen und aromatisierten Fettblöcke.

Da uns das Wohlergehen der Vögel sehr am Herzen liegt, sind wir uns der Verantwortung für ihre Gesundheit bewusst. Unsere  Samen warden Speziell für  unsere geflügelte Freunde mit Sorgfalt hergestellt, um absolut sicher zu sein. Unsere Produktion erfolgt auf einer der größten und modernsten Annahme- und Reinigungsstraßen in Polen. Die in der Linie installierten Geräte gehören zu den modernsten der Welt. Unser Getreidetrockner kann mit einer Kapazität von bis zu 1000 Tonnen pro Tag arbeiten. Um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein, investieren wir in neue Technologien und führen Projekte zur Verbesserung unserer Prozesse und Produkte durch.

NASZA TECHNOLOGIA

Naszym najnowszym projektem jest skuteczne opracowanie i wdrożenie pionierskiej w naszym kraju ekologicznej technologii zabezpieczania ziarna przed szkodliwymi drobnoustrojami.
Proces ten polega na poddaniu ziarna zabiegowi, który pozwala neutralizować niepożądane drobnoustroje mogące występować na okrywie nasiennej. Ten proces zapewnia że nasze ziarno jest zawsze w pełni bezpieczne i pozostaje dłużej w doskonałej kondycji jakościowej.
CH-U „BUGAJ” w zakresie działalności handlowej HAPPY BIRDS obsługuje detalicznie region Polski centralnej, a hurtowo działamy na terenie całego kraju poprzez szeroko rozwiniętą sieć naszych dystrybutorów. Dla odbiorców hurtowych oprócz specjalnych cen, możemy zaoferować realizację karm wg receptury odbiorcy lub pod nazwą marki klienta.

Zapraszamy do współpracy.
Zespół HAPPY BIRDS

 

 

 

OUR TECHNOLOGY

Our latest project is the effective development and implementation of a pioneering ecological technology for protecting grain against harmful microorganisms in our country.

This process consists in subjecting the grain to a treatment that allows to neutralize unwanted microorganisms that may be present on the seed coat. This process ensures that our grain is always fully safe and remains in excellent quality condition for longer.

CH-U „BUGAJ” in the field of commercial activities HAPPY BIRDS provides retail services to the region of central Poland, and we operate wholesale throughout the country and abroad, through a well-developed network of our distributors. For wholesalers, in addition to special prices, we can offer pet food according to the recipient’s recipe or under the customer’s brand name.

We invite you to cooperation.

The HAPPY BIRDS team.

Unsere Technologie

Unser neuestes Projekt ist die effektive Entwicklung und Implementierung einer zukunftsweisenden ökologischen Technologie in unserem Land zum Schutz von Getreide vor schädlichen Mikroorganismen. Dieser Prozess besteht darin, das Getreide einer Behandlung unterzieht wird, die es ermöglicht, unerwünschte Mikroorganismen zu neutralisieren , die auf der Samenschale vorhanden sein können. Dieser Prozess stellt sicher, dass unser Getreide immer absolut sicher ist und länger in einem hervorragenden Qualitätszustand bleibt.

CH-U „BUGAJ” bietet  im Bereich der kommerziellen Aktivitäten HAPPY BIRDS Einzelhandelsdienstleistungen für die Region Zentralpolen an, und wir betreiben Großhandel im ganzen Land über ein gut entwickeltes Netzwerk mit unseren  Vertriebspartner.

Für Großhändler können wir neben Sonderpreisen Tiernahrung nach Rezept des Empfängers oder unter dem Markennamen des Kunden anbieten.

 

Wir laden Sie zur Zusammenarbeit ein.

Das HAPPY BIRDS-Team