Blog

Pomagajmy z głową! Let’s help wisely!

Przy dokarmianiu ptaków nie używaj chleba i innych resztek naszego ludzkiego pożywienia, gdyż znajduje się w nich sól, która nie sprzyja ptakom. Do dokarmiania podejdź bardzo odpowiedzialnie- byle jakie jedzenie może zwyczajnie zaszkodzić twoim skrzydlatym przyjaciołom. Nie karm ptaków: produktami solonymi– tj. orzeszkami solonymi, soloną słoniną, pieczywem. Bardzo niebezpieczny jest pokarm zepsuty (np. spleśniały chleb) lub pieczywo namoczone i zamarznięte. Nie podawaj ptakom nieugotowanego pęczaku oraz innych pęczniejących w przewodzie pokarmowym ziaren i kaszy. Jeśli chcesz pomagać ptaszkom musisz podejść do tego z głową. Zimową porą idealnie będą sprawdzały się np.  stożki tłuszczowe.

Let’s help wisely!
Be careful not to feed the birds use bread and other remnants of our human food due to the content of salt that works not really well for birds. You have to be very careful with feeding the birds responsibly, as food not dedicated for birds can make them just to harm. What not to feed the birds: salted products -i.e. salted peanuts, salted lard, salty bread. Rotten food is very dangerous (e.g. moldy bread) or soaked bread and frozen. Therefore, if we want to help the birds, we should approach it wisely.